หน้าแรก

หน้าแรก

Slider

สถาบันอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

TRAIN AND MEDIA TRAINING INSTITUTE


เกี่ยวกับเรา

สถาบันอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย อยู่เคียงคู่ลูกค้ามาตั้งแต่ ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ

เรามีวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ สร้างทีมงานและองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐและเอกชนระดับชั้นนำกว่า 100 องค์กร

เรามุ่งเน้นที่กระบวนการพัฒนา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลและองค์กร สู่การบรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

รูปแบบการพัฒนาของเรา
(Development Model)

พันธกิจ
“เราร่วมสร้างสรรค์องค์กรของลูกค้าให้บรรลุถึงความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ”

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากทีมงานวิทยากรมืออาชีพ เนื้อหาผ่านการวิจัยและศึกษาด้านการพัฒนาบุคคลและทีมงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีหลักการ ทฤษฎี ที่ถูกต้องและสามารถทำไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม พร้อมการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างสรรค์

หลักสูตรอบรมมุ่งเน้นพัฒนาในแต่ละระดับขององค์กร ตั้งแต่ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาผู้นำและองค์กร

การพัฒนาตนเอง (Personal Development) เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงด้านทัศนคติในเชิงบวก เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนองและพร้อมร่วมมือ ทำงาน ให้บริการผู้อื่น พัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร ความมั่นใจในการนำเสนออย่างมืออาชีพ สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรได้ โดยหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า อาทิ คิดบวก คิดได้ คิดดี (Thinking Plus), วิทยากรมืออาชีพ (Being A Professional Trainer), การบริการที่เป็นเลิศ (Service Plus), ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (Speech Plus)

การพัฒนาทีมงาน (Team Development) หลักสูตร Team Plus มุ่งสร้างเสริมทีมงานให้แข็งแกร่ง หลอมรวมพลังกายและใจของผู้คนในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งเสริมเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานที่ดี มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

การพัฒนาผู้นำและองค์กร (Leadership & Organization Development) หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ 4 มิติ (Development in 4 Dimensions – D4D) เสริมสร้างการเรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำสมัยใหม่ พัฒนาทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สู่เป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรอบรมพัฒนาในแต่ละระดับ

วิธีการอบรมพัฒนา (Development Approaches)

เรายึดถือหลักปรัชญาการพัฒนาของเล่าจื๊อว่า “ถ้าคุณให้ปลาเขาหนึ่งตัว เขาจะมีกินแค่หนึ่งวัน หากคุณสอนเขาจับปลา...เขาจะมีกินตลอดชีวิต” ดังนั้น เนื้อหาหลักสูตร และวิธีการอบรมพัฒนาของเรา จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานและความท้าทายในแต่ละวัน ให้เกิดผลดีกับตนเองและทีมงาน สามารถสร้างคุณค่า สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กรได้

เราสามารถปรับกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและผู้เรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งการอบรมเป็นกลุ่มเรียนรู้ ทั้งแบบในห้องสัมมนา หรือนอกสถานที่ (outdoor) หรือการโค๊ชชิ่งแบบกลุ่มย่อย หรือเป็นพี่เลี้ยงรายบุคคล หรือการเรียนแบบออนไลน์ ก็ได้เช่นเดียวกัน

วิทยากรหลัก และผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ภาวะผู้นำ และพัฒนาองค์กร มากกว่า 30 ปี

ลูกค้าของเรา

สถาบันอบรม เทรนแอนด์มีเดีย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้รับใช้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่างๆ