Share
 
Step 1 : การฝึกอบรมสัมมนาระดับผู้บริหาร
          - การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหาร
          - การบริหารความขัดแย้ง
          - จิตวิทยากรแก้ไขปัญหาและพัฒนาลูกน้อง
          - ศิลปการบริหารและการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
          - เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน และติดตามผลงาน
          - การบริหารการเปลี่ยนแปลง
          - เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ
          - วิสัยทัศน์ผู้นำเพื่อการแข่งขันยุคใหม่
          - กลยุทธ์การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Step 2 : การฝึกอบรมสัมมนาระดับปฏิบัติการ
          - TPM (Total Productivity Management)
          - TQM (Total Quality Management)
          - ครบเครื่องเรื่องการเพิ่มผลผลิต
          - ครบเครื่องเรื่องการลดต้นทุน
          - ระบบข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต
          - 5 ส. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

Step 3 : การฝึกอบรมสัมมนาทุกระดับ
          - การทำงานเป็นทีม
          - เทคนิคการร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหา
          - การสร้างความผูกพันให้หน่วยงาน
          - การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
          - การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน
          - เทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ


copyright © 2005 -
Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อ info.trainandmedia@gmail.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310