Leadership Development

Leadership Development

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ


Develop . Change . Lead

Development in 4 Dimensions (D4D)

การพัฒนาผู้นำ 4 มิติ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำสมัยใหม่ เสริมสร้างทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สู่เป้าหมายขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

มิติที่ 1 การพัฒนาด้านความคิด Thinking Management
มิติที่ 2 การพัฒนาด้านทีมงาน Team Management
มิติที่ 3 การพัฒนาเทคนิคการบริหาร Management Technique
มิติที่ 4 การพัฒนาชีวิต Time Management

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน

ระยะเวลา : 1 -2 วัน

Super Manager

การพัฒนสู่สุดยอดนักบริหาร

วัตถุประสงค์

พัฒนาความสามารถทางด้านการจัดการ ภาวะผู้นำ การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรปรารถนา สามารถสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบด้วยเนื้อหา 7C Management ดังต่อไปนี้
1.Competency : การสร้างภาวะผู้นำ
2.Creativity : ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักบริหาร
3.Communication : การสื่อสารสำหรับนักบริหาร
4.Coaching : เทคนิคการสอนงานและการสั่งงาน
5.Coordination : เทคนิคการประสานงานและการบริหารทีมงาน
6.Compromise : กลยุทธ์การประนีประนอม
7.Control : การควบคุมงานและติดตามงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน เจ้าของกิจการหรือผู้สนใจสู่นักบริหาร

ระยะเวลา : 2 วัน