Share
 

Walk Rally Concept แนวคิดกิจกรรม Walk Rally

 
 

      ปัจจุบันการทำงานทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชนจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความความคิด รู้จักรับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฉะนั้นการบริหารทีมงานด้วย Walk Rally จึงเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
หลักการและเหตุผล
      ในภาวะ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และการผนึกร่วมกันเป็นหนึ่ง เป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างยิ่งของทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ และบุคลากรมีขวัญกำลังใจเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
      การพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม WALK RALLY เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้แต่ละองค์กรผนึกพลังของทีมงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งเป็นการเพิ่มกำลังใจให้คนทำงาน และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในการทำงาน ทั้งยังให้ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อตนเอง และต่องานโดยรวม อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กร มีขวัญและกำลังใจในการทำงานและเพิ่มผลผลิตในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย

 
  Next >>>>>
copyright © 2005 -
Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อ info.trainandmedia@gmail.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310