Share
 

Walk Rally Concept แนวคิดกิจกรรม Walk Rally

 
 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของทีมงานและการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร และมีขวัญกำลังใจในการทำงานในภาวะปัจจุบัน
3. เพื่อให้มีโอกาสฝึกทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เช่นทักษะในการบริหาร การประสานงาน การสร้างภาวะผู้นำ
4. เพื่อสามารถสรุปหลักการในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
5. เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
6. เพื่อให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาหน่วยงานโดยส่วนรวม
หัวข้อการฝึกอบรม
1. เรียนรู้ธรรมชาติของคน
2. เรียนรู้ธรรมชาติของงาน
3. เรียนรู้ธรรมชาติของตนเอง
4. กิจกรรม WALK RALLY
5. มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
วิธีการฝึกอบรม
1. เกมพฤติกรรม
2. การฝึกปฏิบัติทำกิจกรรม / MANAGEMENT GAME
3. การบรรยาย
4. การระดมความคิด / การนำเสนอ

 
<<<<< Back
copyright © 2005 -
Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อ info.trainandmedia@gmail.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310