Personal Development

Personal Development

หลักสูตรการพัฒนาตนเอง


Develop . Change . Lead

Speech Plus

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศาสตร์และศิลปะการพูดในที่ชุมชน สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น บรรยากาศที่ดีให้กับผู้ฟัง สามารถโน้มน้าวและสร้างอิทธิพลในทางดีได้ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการสนทนาร่วมกัน

เนื้อหาหลักสูตร

 • ฝึกทักษะด้านการพูด ความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออกที่น่าประทับใจ
 • พัฒนาบุคลิกภาพ และรู้หลักการพูด การแสดงออกที่ดี
 • เทคนิคสุดยอดในการขจัดอาการประหม่า และตื่นเวที
 • สูตรสำเร็จในการพูดในที่ชุมชน
 • การพูดสุนทรพจน์ การพูดในโอกาสพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน

ระยะเวลา : 2 วัน

Being A Professional Trainer

เทคนิควิทยากรมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

สร้างเสริมวิทยากรในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และปรับทัศนคติที่ดีให้กับคนในองค์กรให้ร่วมกันทำงานในยุคชีวิตวิถีใหม่

เนื้อหาหลักสูตร

 • สู่เส้นทางการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การนำเสนอและการจูงใจผู้ฟัง
 • การวางแผนโครงสร้างการนำเสนอ เริ่มต้นให้น่าสนใจ เนื้อเรื่องให้เข้าใจ และสรุปจบให้ประทับใจ
 • การแก้ปัญหา และสร้างบรรยากาศที่ดี
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบ Online

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน

ระยะเวลา : 2 วัน

Thinking Plus

คิดบวก คิดได้ คิดดี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักการมองโลกในแง่ดี แง่บวก มีความสุขในการทำงาน ส่งผลในการสร้างสรรค์การทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

เนื้อหาหลักสูตร

 • 6C สู่ความคิดเชิงบวก: Change, Commitment, Challenge, Cleverness, Comedy, Creative
 • พัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • รู้จักคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ ทำงานบริหารอย่างมีกลยุทธ์ วางแผนอย่างมีระบบ สู่การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย :  พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา :  1 วัน

Service Excellence

การบริการอย่างเป็นเลิศ​

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทัศนคติ ความรับผิดชอบ และพฤติกรรม ในการให้บริการอย่างเป็นเลิศ สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจของเรา

 เนื้อหาหลักสูตร

 • Service Mind (การสร้างจิตสำนึกในการบริการ)
 • Service Personality (บุคลิกภาพและมารยาทในการต้อนรับและบริการ)
 • Service Communication (การสื่อสารในการบริการ)
 • Service Team (มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานบริการร่วมกัน)
 • Service Plus (การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างไฟในการบริการ)
 • Service Standard (กลยุทธ์การสร้างมาตรฐานงานบริการ)

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา : 1 วัน

New normal service excellence

บริการร่วมกันให้ดี สุ่ยุควิถีชีวิตใหม่

วัตถุประสงค์

เรียนรู้เทคนิค สร้างพลัง สร้างระบบการให้บริการ ผสมผสานเทคโนโลยีในองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

 เนื้อหาหลักสูตร

1.การพัฒนาบริการยุค New Normal

 • สร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการกับชีวิตวิถีใหม่
 • แนวความคิดทางธุรกิจของงานบริการและการตลาดต่อการแข่งขันที่มี Disruption ทางการตลาด

2. 9S เทคนิคการบริการร่วมกันให้ดี มีความสุข

 • การบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
 • การสื่อสาร ประสานงาน สร้างทีมงานบริการที่ดี
 • การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการบริการ
 • การสร้างมาตรฐานการบริการ

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายบริการ

ระยะเวลา : 1 วัน

Restart Your Life

ปลุกชีวิตฝ่าวิกฤต สู่ ทีม New Normal

วัตถุประสงค์

เพื่อปลุกชีวิตการทำงานให้เกิดความกระตือรือร้น สร้างไฟ ในการทำงานขึ้นใหม่หลังประสบวิกฤติ

 เนื้อหาหลักสูตร 

 1. สร้างแรงบันดาลใจ
 2. ให้คำมั่นสัญญา
 3. ท้าทายกล้าเปลี่ยน
 4. เรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. คิดบวก ให้เป็น
 6. เล่นสนุกกับงาน
 7. สานเครือข่ายสร้างพันธมิตร
 8. คิดการณ์ใหญ่ มองภาพเล็ก
 9. รู้จักให้และรักในสิ่งที่
 10. คุณธรรมนำชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน

ระยะเวลา : 1-2 วัน

9 พฤติกรรมก้าวสู่ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจและปรับพฤติกรรมสู่ธรรมาภิบาล
ส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
รู้จักทำงานร่วมกัน และพัฒนางานร่วมกันให้ดี มีความสุข

 เนื้อหาหลักสูตร 

9 พฤติกรรม ก้าวสู่ธรรมาภิบาล
@ การเสริมสร้างคุณธรรมในการทำงาน
– ความซื่อสัตย์
– ความยุติธรรม
– ความโปร่งใส
@ การเสริมสร้างจริยธรรมในการทำงาน
– ความเสมอภาค
– มีวินัย เคารพกฎเกณฑ์
– มีความรับผิดชอบ
@ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้ยั่งยืน
– สร้างคุณค่า
– การมีส่วนร่วม
– การพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา : 1 วัน