วิทยากรหลัก

วิทยากรหลัก

สถาบันอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

TRAIN AND MEDIA TRAINING INSTITUTE


Develop . Change . Lead

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ภาวะผู้นำ และพัฒนาองค์กร มากกว่า 30 ปี

ความเชี่ยวชาญ

  • การพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ภาวะผู้นำ และพัฒนาองค์กร
  • การพูดในที่ชุมชน การเป็นพิธีกร

ประสบการณ์การทำงาน

  •  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
  • วิทยากร ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการพัฒนาตนเองและองค์กร มากว่า 30 ปี
  • ที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารองค์กร
  • ผู้บริหารระดับสูงด้านทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากร
  • อาจารย์พิเศษ สาขาทรัพยากรบุคคล และการตลาด

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : สาขาการพัฒนาองค์กร (Ph.D IN Organization Development) ที่ สถาบันพัฒนาองค์การ (SAIDI) ประเทศฟิลิปปินส์
  • ปริญญาโท : มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง