Team Development

Team Development

หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน


Develop . Change . Lead

Team Plus

เพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน

วัตถุประสงค์

สร้างเสริมทีมงานให้แข็งแกร่ง หลอมรวมพลังกายและใจของผู้คนในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งเสริมเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานที่ดี มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

เนื้อหาหลักสูตร

7 F สู่การทำงานเป็นหนึ่ง
>> Focus, Firm, Fun, Family, Fair, Fit, Flexible
ยันต์ 8 ทิศ เพื่อทีมงานที่ดี
>> เป้าหมายดี ผู้นำดี ผู้ตามดี ประสานงานดี สื่อสารดี สัมพันธ์ดี เข้าใจกันดี บริหารงานดี

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน พนักงาน

ระยะเวลา : 1 วัน

 

 

Walk Rally

มุ่งสู่การพัฒนาทีมงาน

วัตถุประสงค์

พัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม Walk Rally เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้แต่ละองค์กรผนึกพลังของทีมงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งเป็นการเพิ่มกำลังใจให้คนทำงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ทั้งยังให้ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อตนเอง และต่องานโดยรวม อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กร มีขวัญและกำลังใจในการทำงานและเพิ่มผลผลิต

เนื้อหาหลักสูตร

1. เรียนรู้ธรรมชาติของคน
2. เรียนรู้ธรรมชาติของงาน
3. เรียนรู้ธรรมชาติของตนเอง
4. กิจกรรม Walk Rally
5. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกระดับ

ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน